Team

后勤支持部门的团队:不亚于专利

对于委托给我们的事务,有 多名专业员工为此”在幕后”默默地工作着。在不同的团队中,他们精诚合作,处理着例如产权的转让和过渡或者雇员发明事务。他们从事年费的处理或进行专利和商标的监督工作。他们将文书翻译成德语、英语和法语,或在总部负责邮件。

  • f+e patent Teammitglied

   Dagmar Fröhlingsdorf

  • f+e patent Teammitglied

   Evelyn Cölln

  • f+e patent Teammitglied

   Michaela Frangenberg

  • f+e patent Teammitglied

   Birgit Taprogge

  • f+e patent Teammitglied

   Emily Porschen

  • f+e patent Teammitglied

   Erika Zell

  • f+e patent Teammitglied

   Sabine Adolph

  • f+e patent Teammitglied

   Emine Sevim

  • f+e patent Teammitglied

   Birgit Helser-Arend

  • f+e patent Teammitglied

   Silke Klaeser

  • f+e patent Teammitglied

   Susanne Dickbrenner

  • f&e patent Teammitglied E. Zell

   Alexa Ambrosius

联系方式

我们欢迎您同我们联系 – 您可以通过电话、传真、电子邮件或信件联系我们。

f & e patent
Braunsberger Feld 29
51429 Bergisch Gladbach